Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in het artikel worden gedefinieerd.

1.1  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2  Inschrijfprocedure: de procedure die een klant/lid doorloopt om zich bij Stichting Praktisch in te kunnen schrijven als lid van Stichting Praktisch en voor activiteiten van Stichting Praktisch.

1.3  Lid (‘gewoon lid’): persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap deel uitmaakt van Stichting Praktisch.

1.4  Deelnemer aan activiteit, ook te noemen ‘’Deelnemer’’: persoon die de inschrijfprocedure voor een activiteit heeft doorlopen en aan deze activiteit deelneemt.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de Inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2  Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Stichting Praktisch is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3  In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website

(www.fsvpraktisch.nl), hierna te noemen: ‘’de website’’).


Artikel 3. Lidmaatschap

3.1  Het lidmaatschap van Stichting Praktisch loopt van 1 september t/m 31 augustus.

3.2  Iedere (voormalige) student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Fysiotherapie heeft de mogelijkheid zich aan te melden als (alumni)lid bij Stichting Praktisch.

3.3  Inschrijving is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig in te vullen op de website.

3.4  Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie van af te dragen aan Stichting Praktisch. Betaling geschiedt middels automatische incasso of middels online betaalwijzen.

3.5  Leden kunnen te allen tijde het lidmaatschap opzeggen. Bij opzegging van lidmaatschap kan geen (deel van de) contributie teruggevorderd worden.

3.6  Leden hebben te allen tijde de mogelijkheid om de status abonnee om te zetten naar een lidmaatschap. Om van een lidmaatschap naar abonnee te gaan, zal men moeten wachten tot 1 september van het nieuwe studiejaar.

3.7  Wanneer een lidmaatschap niet vóór 1 september wordt opgezegd, zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd. Opzegging dient aangegeven te worden per mail naar bestuur@fsvpraktisch.nl.

3.8  Stichting Praktisch kan te allen tijde vragen om identificatie middels het studentnummer, de studentpas en/of de ledenpas van een lid, wanneer deze van de diensten van Stichting Praktisch gebruik wenst te maken.


Artikel 4. Activiteiten georganiseerd (mede) door Stichting Praktisch

4.1  Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door Stichting Praktisch geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.

4.2  Deelnemers zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van Stichting Praktisch, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.

4.3  Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.

4.4  Stichting Praktisch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voorkomt uit het oneigenlijk gebruik van bovengenoemde zaken.

4.5  Het is Deelnemers uitdrukkelijk verboden om drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door Stichting Praktisch georganiseerd worden. Meenemen van een van deze zaken zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de activiteit. Kosten van deze verwijdering zullen verhaald worden op de betreffende Deelnemer.

4.6  Stichting Praktisch is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Deelnemers, ook niet indien uit deze gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiele schade (hieronder valt schade aan materiaal van derden alsmede eigen materiaal) als immateriele schade en/of fysieke schade.

4.7  Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van Stichting Praktisch) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij Stichting Praktisch.

4.8  Voor terugtrekking van deelname aan het evenement 'Physiocamp' gelden andere voorwaarden. Indien er sprake is van onmacht (te bepalen door het bestuur van Stichting Praktisch) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij Stichting Praktisch. Terugtrekking van deelname aan het evenement 'Physiocamp' met eventuele teruggaaf van inschrijfgeld zal onder de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

       - Indien de Deelnemer zich uitschrijft voor de activiteit in een periode langer dan 4 weken van plaatsvinden is er volledige restitutie van het inschrijfgeld.

       - Indien de Deelnemer zich uitschrijft voor de activiteit in een periode van 4-2 weken van plaatsvinden is er 50% restitutie van het inschrijfgeld.

       - Indien de Deelnemer zich uitschrijft voor de activiteit in een periode binnen 2 weken van plaatsvinden is er 25% restitutie van het inschrijfgeld.


Artikel 5. Algemene bepalingen

5.1  Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

5.2  Stichting Praktisch is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.

5.3  Stichting Praktisch is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

5.4  De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de Statuten en op het Huishoudelijk Reglement van Stichting Praktisch.